COVID-19

Pokud v průběhu příštích týdnů a měsíců nedojde k zásadnímu zhoršení epidemiologické situace v České republice, tábor bude! :- )

Poslední aktualizace stránky: 2. 6. 2021, 7:30 hod.

0

Děláme vše proto, aby náš tábor byl s ohledem na aktuální šíření onemocnění COVID-19 co nejbezpečnější. Veškeré táborové aktivity uzpůsobujeme v doporučením vydaným v této souvislosti Ministerstvem zdravotnictví ČR a také instrukcemi Krajské hygienické stanice. Máme k dispozici dostatečné množství dezinfekčních i ochranných prostředků a připravené nouzové postupy. V průběhu táborového dne budeme dbát na zvýšenou hygienu dětí a také zavádíme opatření, která zásadně omezí jakékoliv potenciální kontakty s lidmi mimo náš tábor. Aby však všechno proběhlo bez problémů, potřebujeme také Vaši spolupráci. Prosíme, v žádném případě nepodceňujte jakékoliv příznaky onemocnění u dítěte, příp. kontakty dítěte s osobami vykazující některé z příznaků onemocnění. Pokud bude dítě některý z příznaků vykazovat, příp. budete vědět o kontaktu dítěte s nemocnou nebo potenciálně nemocnou osobou, neprodleně nás o tom informujte.

Aktuální přehled hygienických opatření zaváděných na našem táboře v souvislosti s pandemií COVID-19:

Lékařský posudek 

Jde o dokument, který vydává dětský lékař a za normálních okolností má platnost 2 roky. V letošním případě však žádoucí dodat lékařský posudek vystavený v roce 2020.

Lékařem vyplněný lékařský posudek naskenujte a zašlete jej na emailovou adresu kontakt@astronomickytabor.cz nejpozději do 10. 7. 2021. Originál lékařského posudku přivezte k nástupu dítěte na tábor – odevzdáte jej do rukou zdravotníka (originál posudku vám po táboře vrátíme).

Prohlášení o bezinfekčnosti

Jde o dokument, kterým rodiče před začátkem každého tábora standardně prohlašují, že dítě není infekční. S ohledem na letošní situaci bude text v prohlášení obsahovat tuto pasáž:

  • Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu a dítě nejeví známky akutního onemocnění (tj. především horečka, kašel bolest v krku, dušnost, bolesti kloubů a svalů, ztráta čichu nebo chuti apod.). Prohlašuji, že ve 14 dnech před začátkem tábora dítě nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. Dítě je schopno zúčastnit se tábora od 17. července do 31. července 2021.

Prohlášení budou rodiče vyplňovat až den nástupu dítěte na tábor. O konkrétním postupu je budeme ještě informovat e-mailem.

Nástup na tábor

O technickém řešení nástupu na tábor budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat. Předpokládáme, že bude možné využít společného svozu autobusem z Jihlavy. Zřejmě bude také možné dovézt dítě přímo do tábořiště. Vstup rodičů do vnitřního prostoru tábořiště (např. při pomoci s ubytováním atd.) letos však nebude možný. V obou variantách nástupu budeme muset děti organizovaně „převzít“ u vstupu do tábořiště, resp. v Jihlavě u odjezdu vlaku. O podrobnostech organizace nástupu dítěte na tábor budeme rodiče s dostatečným předstihem informovat e-mailem.

Návštěvy rodičů v tábořišti

Návštěvy rodičů v tábořišti nebudou možné.

Testování

Podle vládních nařízení budeme muset respektovat požadavek na případný test proti viru SARS-CoV-2, ale nebudeme vyžadovat žádné testy navíc nad nařízení platná k termínu tábora.

Roušky a respirátory

Roušky a respirátory: Podle vládních nařízení budeme muset respektovat požadavek na případné nošení respirátoru či roušky, ale nebudeme vyžadovat žádné přísnější opatření nad rámec pravidel v termínu konání tábora. Chceme Vás proto poprosit, abyste dítěti sterilně zabalili alespoň tři respirátory FFP2. V případě další potřeby bude mít táborový zdravotník v zásobě. 

Hygienická opatření 

Součástí vybavení všech umýváren, kde standardně neteče teplá voda, budou k dispozici dávkovače dezinfekce. V žádném případě nechceme, aby se děti několikrát denně polévaly dezinfekcí, avšak v některých situacích budeme nuceni u dětí průběžnou dezinfekci rukou kontrolovat. Ve všech umývárnách také budou k dispozici jednorázové ručníky. Pokud by dítě mělo nějakou např. kožní reakci na dezinfekci, prosíme, informujte nás o tom co nejdříve.            

Děti se snížen sníženou imunitou

Věříme, že se nám povede veškerá potenciální rizika maximálně eliminovat, přesto bychom chtěli na závěr apelovat na rodiče dětí, které mají např. chronické problémy s imunitou, aby účast dítěte na táboře důkladně zvážili.

Měření teploty

Všem dětem budeme měřit teplotu při nástupu na tábor a také namátkově v průběhu tábora. Teplota bude měřena také při jakémkoliv podezření na výskyt onemocnění.

Závěrem

Nakonec bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám v minulých týdnech vyjadřovali podporu. Zejména pak děkujeme těm, kteří jste nám zcela nezištně nabídli konkrétní formy finanční či materiální pomoci. Upřímně si toho vážíme.

V případě jakýchkoliv otázek či připomínek jsme k dispozici, viz kontakty.